Naiset suhtautuvat esimiehiinsä ja heiltä saamaansa tukeen ja palautteeseen selvästi miehiä kriittisemmin. Jopa neljännes naisista (24 %) kokee, että he eivät saa esimieheltään tukea työssä onnistumiseen. Miehistä samaa mieltä on noin joka viides (19 %). Asia käy ilmi Accountor-konserniin kuuluvan konsulttiyritys HR4:n laajasta työntekijäkyselystä.

“Mitä tyytymättömämpi työntekijä on esimiestyöhön, sitä enemmän hänellä on sairauspoissaoloja. Tämä on asia, joka kannattaisi ottaa todella vakavasti jokaisella työpaikalla”, sanoo HR4:n tutkimusliiketoiminnan johtaja Teemu Putto.

Jopa kolmannes (32 %) kyselyyn vastanneista naisista kokee, että heitä ei arvosteta työpaikalla. Miehistäkin 27 prosenttia on tätä mieltä. Mitä suurempi yritys on, sitä enemmän kokemus arvostuksesta laskee. Yleisintä arvostuksen puute on teollisuusyrityksissä.

“Työntekijät haluaisivat, että yrityksissä keskityttäisiin nimenomaan työntekijöiden arvostuksen kehittämiseen. Johtajilta saaduissa vastauksissa korostuvat kuitenkin huomattavasti enemmän liiketoiminnan kehittämiseen kohdistuvat asiat”, toteaa HR4:n markkinointipäällikkö Sanna Eulenberger.

Arvostuksen puutteen lisäksi naisia hiertävät työpaikalla miehiä selvästi enemmän tasa-arvoasiat. Joka kolmas nainen (33 %) kokee, että työpaikalla ei kaikkia kohdella tasa-arvoisesti. Miehistä tätä mieltä on 23 prosenttia.

“Julkisella puolella kokemus epätasa-arvosta on selvästi yksityistä puolta suurempaa. Ikää ja sukupuolta merkittävämmäksi epätasa-arvon lähteeksi koetaan työsuhteen tyyppiin ja kestoon liittyvät tekijät eli esimerkiksi se, onko vakituinen vai määräaikainen työntekijä”, Putto kertoo.

Joka neljäs voisi vaihtaa työpaikkaa

Kyselyssä selvitettiin myös senhetkistä tunneilmapiiriä työpaikalla. Eniten työntekijöillä oli stressaantumisen ja turhautumisen tunteita – tässäkin naisilla selvästi miehiä enemmän. Stressin tunne korostui etenkin julkisella puolella.

Omat kehitysmahdollisuudet työpaikalla nähtiin nekin varsin synkästi. 39 prosenttia naisista ei ollut tyytyväinen kehitysmahdollisuuksiinsa, miehistä samaa mieltä oli 30 prosenttia.

Joka neljäs (24 %) kyselyyn vastanneista ilmoittikin, että työpaikan vaihtaminen on heille hyvinkin mahdollista tällä hetkellä.

Tutkimuksen toteutti Accountor-konserniin kuuluva konsulttitoimisto HR4 online-kyselynä 30.11.-20.12.2017 SSI:n (Survey Sampling International) verkkopaneelissa. Kyselyn kohderyhmän muodostivat runsaat 2000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.