Suomen Yrittäjät esittää uutta oppivalmiusmallia, joka vahvistaa oppijan polkua jo esi- ja perusopetuksessa ja pitää mukana nuoret, joille toisen asteen opinnot ovat nyt hankalia.

Suomen Yrittäjät jakaa huolen koulupudokkuudesta ja sen ruokkimasta syrjäytymisestä. Oppivelvollisuuden laajentaminen toisen asteen opintoihin ei ratkaise ongelmaa. Nuorten koulutus on tärkeää ensisijaisesti nuorten itsensä vuoksi. Sillä on merkitystä myös yrittäjille ja yrityksille: nyt yrityksiä vaivaa pula ammattitaitoisesta työvoimasta, mikä estää jo yritysten menestystä ja kasvua.

Yrittäjäjärjestön oppivalmiusmalli vahvistaa opiskelijan osaamista ja elämänvalmiuksia. Keinona ovat yksilölliset oppimisympäristöt ja kohdennettu tuki. Malli koostuu kolmesta toisiinsa linkittyvästä ratkaisuesityksestä.

1 Joustavoitetaan ja yksilöllistetään perusopetusta

– Perusopetuksen tavoitteet ovat jatkossakin kaikille yhtäläiset, mutta yksilön on voitava rakentaa osaamistaan huomattavasti omatahtisemmin. Oppilasta on ohjattava perusopetuksesta kohti toisen asteen opintoja yksilölliset vahvuudet ja erityiset tarpeet huomioiden, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä toteaa.

Tämän tueksi jo nyt joissain kunnissa käytössä olevasta joustavan perusopetuksen (JOPO) mallista olisi tehtävä normaali käytäntö etenkin yläkouluvaiheessa. JOPO hyödyntää monipuolisesti erilaisia oppimisen ympäristöjä, tapoja ja ammattilaisia. Jatkossa joustavaan perusopetukseen voitaisiin kytkeä työpajatoimintaa, toiselle asteelle valmistavia koulutuksia tai niiden osia sekä kuntouttavaa toimintaa.

-Myös alakouluvaihetta on kehitettävä joustavampaan suuntaan. Osana tätä olisi jo tällä hetkellä perheitä velvoittava kuusivuotiaiden esiopetus otettava osaksi oppivelvollisuutta. Se takaisi lapselle parhaiten sopivan siirtymän esiopetuksesta perusopetukseen, Mikkilä sanoo.

2 Saatetaan nuoret nykyistä valmiimpina jatko-opintoihin

– Perusopetuksen järjestäjä olisi velvoitettava huolehtimaan siitä, että nuori ohjataan jatko-opintoihin vasta, kun hänellä on siihen riittävät tiedolliset, taidolliset ja muut edellytykset, johtaja Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjistä esittää.

Perusopetuksessa on pidettävä huolta, että oppija saavuttaa perusopetuksen oppimäärän tiedolliset ja taidolliset tavoitteet. Tutkimusten mukaan osalla päättötodistuksen saaneista ei näitä valmiuksia kuitenkaan ole. Lisäksi tulee varmistaa, että nuorella on riittävät sosiaaliset ja terveydelliset edellytykset toisen asteen opinnoissa selviytymiseen.

Tämän työn tueksi perusopetuksen oppivelvollisuus olisi säädettävä päättymään, kun oppija on saavuttanut perusopetuksen oppimäärän sekä toiselle asteelle siirtymisen ja siellä menestymisen muut edellytykset.

Nuorella tulee olla mahdollisuus saada tukea ja riittävästi aikaa osaamisen ja muiden edellytysten saavuttamiseksi. Perusopetuksen oppivelvollisuuden ajallinen perälauta tulisikin siirtää täysikäisyyden kynnykselle eli 18 ikävuoteen.

3 Kopataan toisen asteen opinnoissa takeltelevat tuen piiriin

Suomen Yrittäjät esittää, että toisen asteen koulutus ei kuuluisi jatkossakaan oppivelvollisuuden piiriin. Näin resurssit voitaisiin kohdentaa perusopetuksen joustavoittamiseen sekä toisen asteen opinnoissa haasteita kokevien osaamisen ja muiden valmiuksien kehittämiseen.

– Jos oppivelvollisuus ulotettaisiin koskemaan koko ikäluokan toisen asteen koulutusta, olisi kaikille opiskelijoille kustannettava oppimateriaalit sekä tarvittaessa myös koulumatkat. Tämä olisi pois eniten apua tarvitsevien tukitoimista. Tarveharkintainen avustus on parempi ratkaisu oppimateriaalikustannusten haasteisiin, Mikkilä huomauttaa.

Yrittäjäjärjestön oppivalmiusmalli koppaisi opinnoissaan ylitsepääsemättömiä haasteita kohtaavat nuoret, ei koko ikäluokkaa. Tässä mallissa toisen asteen opintonsa keskeyttävä tai keskeyttämisuhassa oleva alle 18-vuotias opiskelija siirtyisi takaisin joustavan perusopetuksen piiriin jatkavana oppivelvollisena. Opintojen keskeytyminen olisi merkki siitä, ettei nuori ole saavuttanut perusopetuksen oppivelvollisuuden ehtoa eli toisella asteella menestymisen valmiuksia.

Jatkava oppivelvollinen olisi oikeutettu ja velvoitettu osallistumaan häntä tukeviin toimintoihin, joihin voitaisiin yhdistää perus- ja toisen asteen sisältöjä, valmistavia opintoja sekä tarvittaessa myös kuntoutusta. Tuki järjestettäisiin pääsääntöisesti toisen asteen oppilaitoksen yhteydessä, eikä opiskelijan tarvitsisi konkreettisesti palata peruskouluun. Oppija siirtyisi takaisin tutkintoon johtaviin opintoihin oppivelvollisuudessa kuvatut valmiudet täyttäessään. Vastuun jatkavasta oppivelvollisesta ottaisi hänen asuinkuntansa.

SuomiAreena-viikon alkajaisiksi julkaistu oppivalmiusmalli on osa Suomen Yrittäjien laajempaa osaamispoliittista ohjelmaa. Se julkaistaan syksyllä.