Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta julkaisi 21.6.2018 tuoreimman raporttinsa, joka käsittelee palkanmuodostuksen näkymiä. Raportin liitteenä olevassa erillisselvityksessä tarkastellaan kotitalouksien ostovoiman kehitystä eri sosioekonomisissa ryhmissä vuosina 2010–2016.

Koko talouden palkkasumman ennakoidaan kasvavan 4,0 prosenttia vuonna 2018 ja 3,5 prosenttia vuosina 2019 ja 2020. Palkkasumman kasvun myötä palkansaajien ostovoiman ennustetaan nousevan 2,4 prosenttia vuonna 2018 ja 1,9 prosenttia vuonna 2019. Ostovoiman kasvu hidastuu 1,3 prosenttiin vuonna 2020 palkansaajien sosiaaliturvamaksujen korotusten myötä.

Vuoden 2018 ja 2019 palkankorotuksista neuvoteltiin toimialoittain. Neuvotteluissa päädyttiin suurin piirtein teknologiateollisuuden viitoittamiin sopimuspalkkojen korotuksiin sopimuskauden pituus huomioiden.

Yksikkötyökustannusten lasku parantaa kilpailukykyä

Suomen yksikkötyökustannukset laskivat vuonna 2017 kilpailukykysopimuksen seurauksena 2,5 prosenttia.

Euroopan komission ennusteen mukaan Suomen yksikkötyökustannusten kasvu jää myös vuosina 2018–2019 selvästi euroaluetta hitaammaksi. Kaiken kaikkiaan Suomen yksikkötyökustannusten ennustetaan laskevan noin 5,5 prosenttia suhteessa euroalueeseen vuosina 2017–2019. Näin ollen Suomen kustannuskilpailukyky paranee merkittävästi suhteessa muuhun euroalueeseen.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan julkaisemassa palkanmuodostuksen seurantaraportissa selvitetään ansioiden, hintojen ja ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä. Toimikunta hyödyntää arvioissaan valtiovarainministeriön suhdanne-ennustetta, joka on julkaistu VM:n kansantalousosaston Taloudellisessa katsauksessa 18.6.2018.

Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Taloudellinen katsaus, kesä 2018