Joskus jokaiselle yritykselle ja yrittäjälle voi tulla eteen tilanne, että työntekijälle joudutaan antamaan irtisanomisilmoitus. Syitä voivat olla niin yrityksen taloudellinen tilanne, työntekijän oma toiminta tai tilanne, tai jotain muuta. Työsopimuslaissa on kirjattu, että työntekijän saa irtisanoa vain asiallisesta tai painavasta syystä. Tällaisia syitä ovat muun muassa jatkuva epäasiallinen käytös, toistuva töistä myöhästely tai työnteosta kieltäytyminen.

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus malli olisi hyvä toimittaa työnantajalle tai hänen edustajalleen henkilökohtaisesti. Kuitenkin mikäli irtisanomisilmoituksen toimittaminen henkilökohtaisesti ei onnistu, voi sen hoitaa myös kirjeitse tai sähköisesti.

Tällaisissa tilanteissa katsotaan tiedon tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä se, jälkeen kun irtisanomisilmoitus on lähetetty. Työsuhteen irtisanomisilmoitus käynnistää irtisanomisajan, jonka aikana työskentely jatkuu työntekijän puolelta normaalisti ja työntekijä on edelleen oikeutettu työpaikan luontoisetuihin. Työsuhteen irtisanomisilmoitus olisi hyvä toimittaa työnantajalle kirjallisesti, jotta myöhemmin ilmoitus pystytään näyttämään todeksi. Ilmoituksen toimittamista suositellaan henkilökohtaisesti, kuitenkin mikäli tämä ei ole mahdollista, on myös mahdollista toimittaa irtisanomisilmoitus sähköisesti tai kirjeenä, tällaisissa tilanteissa sen katsotaan saapuneeksi viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.

Katso tästä yrittäjät.fi irtisanomisilmoitus ja muita malleja.

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan eli vakituisen työsopimuksen joko työntekijästä johtuvista asiallisista ja painavista syistä tai tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Työntekijänä saat irtisanoa työsopimuksesi ilman, että sinun täytyy ilmoittaa irtisanoutumisen syytä työnantajallesi.

Hyvä irtisanomisilmoitus malli on löydettävissä netistä. Hyvä työsopimuksen irtisanomisilmoitus malli sisältää ainakin seuraavat asiat: nimi, yhteystiedot, vastaanottajan tiedot, tieto irtisanoutumisesta, aika, paikka ja allekirjoitus. Jos itsestä tuntuu, voi irtisanomisilmoitukseen ottaa myös todistajien allekirjoitukset. Irtisanoutuminen on mahdollista myös suullisesti, esimerkiksi keskustelemalla työnantajan kanssa.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi irtisanoa ilman perusteita. Jos kyseessä on määräaikainen työsopimus, sitoo se työntekijää sekä työnantajaa sopimuskauden loppuun, eikä työsopimusta voi keskeyttää tai purkaa ellei sopimuksessa ole erillisiä purkamisehtoja.

Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta.

Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa koeajan aikana päättymään välittömästi. Mikäli työsuhteessa on meneillään koeaika, voi tänä aikana työsopimuksen purkaa ilman irtisanomisaikaa.

Jos kyseessä on määräaikainen työsopimus ei työsopimuksen irtisanominen ole mahdollista. Määräaikainen työsopimus sitoo kumpaakin osapuolta sopimuskauden loppuun asti, elleivät osapuolet ole sopineet erillisestä irtisanomismahdollisuudesta työsopimuksen solmimisen aikana. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta.

Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa koeajan aikana päättymään välittömästi. Mikäli työsuhteessa on meneillään koeaika, voi tänä aikana työsopimuksen purkaa ilman irtisanomisaikaa.

Koeajan pituus työsopimuksessa on sopimuksesta riippuvainen. Jos työsopimus on toistaiseksi voimassa oleva, on työsopimuksen koeajan mahdollista olla maksimissaan neljä kuukautta.

Jos työsopimus on määräaikainen ja sen kesto on alle kahdeksan kuukautta on työsopimuksen koeajan mahdollista olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta.

Työntekijälle

Työntekijän ei tarvitse ilmoittaa mitään syytä työsopimuksensa irtisanomiselle.

Työntekijän on irtisanoutuessaan noudatettava työsopimuksen mukaista irtisanomisaikaa, tai ellei irtisanomisajasta ole sovittu, työsopimuslain mukaisia irtisanomisaikoja.

Jos työntekijä irtisanoo itsensä esim. 2 kk:n irtisanomisajalla, kun hänen oikea irtisanomisaikansa on 1 kk, on olemassa riski siitä, että työnantaja katsoo työsopimuksen päättyvän alkuperäisen irtisanomisajan kuluttua.

Irtisanomisilmoitus on syytä tehdä kirjallisesti kahtena kappaleena, jolloin työnantaja saa yhden ja itselle jää toinen kappale todisteeksi. Ilmoitus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee käydä ilmi

  1. osapuolten nimet;
  2. työsuhteen irtisanomispäivä; sekä
  3. päättymispäivä.

Jos irtisanoutuu siirtyäkseen uuteen työpaikkaan, irtisanomisilmoitusta ei kannata antaa ennen kuin uusi työsopimus on allekirjoitettu.

Työntekijällä on mahdollisuus irtisanoa työsopimuksensa itse myös sen jälkeen, kun työnantaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen. Tällöin noudatetaan työntekijän irtisanomisaikaa, jos se on lyhyempi kuin työnantajan irtisanomisajasta jäljellä oleva aika. On kuitenkin muistettava, että työntekijän irtisanoutuessa itse Työ- ja elinkeinotoimisto määrää hänelle 90 päivän karenssin työttömyysturvaan ellei hänellä ole uutta työpaikkaa.

Työntekijän työvelvollisuus jatkuu irtisanomisajan loppuun saakka, elleivät osapuolet muuta sovi tai työnantaja ilmoita, että työntekijällä ei ole työntekovelvollisuutta irtisanomisaikana. Irtisanomisaika voi olla osittain tai kokonaan päällekkäin esim. vuosiloman, sairausloman tai perhevapaan kanssa.