Uskallanko edelleen ostaa pörssiyhtiöiden osakkeita? Kysymys, joka arveluttaa osakesijoittajaa juuri nyt. Osakkeiden hinnat ovat nousseet lähes yhtäjaksoisesti 9,5 vuotta ympäri maailmaa. Hintakehityksessä on näkynyt jo hajontaa. Tänä vuonna erityisesti useiden kehittyvien talouksien pörsseissä osakkeiden hinnat ovat olleet laskussa. Osakkeiden hintatasosta kertovat arvostusmittarit ovat jo pitkään näyttäneet osakkeiden olevan kalliita.

Korkeiden arvostusmittarilukemien vuoksi sijoittajia hermostuttaa, sillä osakkeiden hintojen nousua uhkaavat useat tekijät taloudesta ja politiikasta. LähiTapiolan kuluttajaekonomistin Hannu Nummiaron mukaan näkyvissä olevat uhkatekijät voivat toteutuessaan, yhdessä tai erikseen, kääntää osakkeiden hinnat laskuun.

Iso uhkatekijä osakkeiden hinnoille on talouskasvu, joka näyttää hidastuvan useissa maailman maissa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennusti kesällä, että euromaiden kasvu hidastuu kuluvan vuoden 2,2 prosentista 1,9 prosenttiin ensi vuonna. Yhdysvaltain kasvun IMF uskoo rauhoittuvan 2,9 prosentista 2,7 prosenttiin. Kasvun hidastuminen väistämättä heikentää yritysten, kuten pörssiyritysten tuloksia ja siksi perusteita osakehintojen nousulle on vaikea nähdä.

-Teollisuusmaiden suhdannenäkymät heikkenevät tällä hetkellä kiihtyvästi. Myös rahapolitiikan kiristäminen testaa talouden kestokykyä. Tällaisessa ympäristössä varovaisuus on usein ollut valttia. Trumpin veronalennukset tukevat Yhdysvalloissa, mutta kehittyvät taloudet ovat joutuneet Yhdysvaltain keskuspankki Fedin koronnostojen ja vahvan dollarin puristukseen. Kehittyvien talouksien perisynti on ollut lainaaminen dollareissa ja nyt näiden lainojen hoito vaikeutuu. Esimerkiksi Turkki on riippuvainen ulkomaisesta rahoituksesta, Nummiaro sanoo.

Myös Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota aiheuttaa uhkakuvia osakkeisiin. Toistaiseksi kauppasota on näkynyt erityisesti Kiinassa laskevina osakkeiden hintoina, mutta Yhdysvalloissa näin ei ole käynyt. Yhdysvaltain viimeisempien 200 miljardin dollarin tuontitullien ja Kiinan 60 miljardin dollarin vastatullien jälkeen kauppasota on jäädytetty asemasotavaiheeseen Yhdysvaltain marraskuisten välivaalien yli.

-Nopeaa ratkaisua ei ole näkyvissä ja ostopäälliköiden luottamus vientitilausten näkymiin on jo huomattavasti heikentynyt. Kauppasota on osa Trumpin poliittista identiteettiä ja nyt populismi on muuttumassa realismiksi. Suomi pienenä avotaloutena ei ole tilanteelle immuuni, Nummiaro muistuttaa.

-Isommat muut tunnistetut riskit ovat Italian budjettipolitiikka ja Brexit. Ennusteiden niin sanotut perusskenaariot sulkevat pois epätodennäköisiltä tuntuvat kriisiytymiset, mutta toisinaan liekki leimahtaa. Tunnistamattomien riskien kipinät ovat kaikkien vaarallisempia. Niillä on yllätysetu puolellaan.

Jos kurssilasku pelottaa, näin voit varautua

Ekonomisti Nummiaro on koonnut osakesijoittajan seitsemän kohdan listan, jolla sijoittaja voi varautua laskuun.

  1. Tyyli. Osakesalkun sisältämää riskiä voi vähentää keventämällä sijoitussalkusta osakkeita, joiden hinta seuraa tiiviisti talouden kehitystä. Näiden syklisten osakkeiden vastakohta ovat defensiiviset osakkeet, joiden hintakehitykseen talouden suhdanteet vaikuttavat vähemmän. Tällaisiksi osakkeiksi mielletään esimerkiksi teleoperaattorit ja lääkeyhtiöt. Osakkeita voi myös poimia erilaisten kriteerien mukaan. Faktorisijoittamiseksi kutsutussa tyylissä poimintakriteereitä voivat olla esimerkiksi laatu, arvo, osingon suhde osakkeen hintaan eli osinkotuotto ja alhainen osakehinnan heilunta eli volatiliteetti. Osake on kuitenkin aina osake. Aina ei hienosäätökään auta, vaan osake halpenee muiden mukana.
  2. Myynti. Parhaiten suojaan pääsee poistumalla osakkeista. Osakemyynneistä saadut varat sijoitetaan vähäriskisempiin omaisuuslajeihin, kuten korkosijoituksiin. Toisille osakkeiden myynti on harkinnanvarainen päätös, joka perustuu näkemykseen osakehintojen noususta lähiaikoina. Toisille myynti on tapa hallita riskiä. Myynnillä varmistaa, että ei menetä pääomiaan pahimmissakaan markkinamyrskyissä. Isojen sijoittajien sijoitussuunnitelmissa on usein kirjattu ennalta määrättyjä osakkeiden myyntisääntöjä.
  3. Futuuri. Harjaantuneemmat sijoittajat käyttävät osakeriskinsä pienentämiseen johdannaisia, kuten futuuria. Johdannainen on rahoitusväline, jonka arvo perustuu toisen arvopaperin arvoon. Futuurilla riskin pienentäminen onnistuu ilman osakkeiden myyntiä. Osakefutuurien myynti on tehokas suojaustapa äkillisiin tarpeisiin. Suojaus on helposti poistettavissa tekemällä myöhemmin vastakkaissuuntaisen futuurikaupan. Myös erilaiset käänteiset ja velkavipua käyttävät pörssinoteeratut indeksituotteet eli ETF:t käyvät suojaustarkoituksiin. Niihin on kuitenkin syytä perehtyä huolellisesti ennen sijoittamista.
  4. Optio. Suojauksen voi toteuttaa myös salkkuun ostettavien myyntioptioiden avulla. Myös optio on johdannainen. Myyntioptio oikeuttaa option eräpäivänä myymään alla olevan osakkeen sovittuun toteutushintaan. Hintojen laskiessa alle toteutushinnan optiosta saatava voitto korvaa suojattavan osakesalkun tappioita. Piensijoittajille käytettävissä on myös warrantteja eli arvopaperimuotoisia optioita.
  5. Strategia. Piensijoittajat voivat käyttää rahastoa, joka systemaattisesti toteuttaa ennalta suunniteltua suojausstrategiaa. Käytettävissä on esimerkiksi kaupankäyntistrategia momentumia hyödyntäviä rahastoja, jotka säännönmukaisesti vähentävät osakeriskiä laskutrendissä ja kasvattavat osakkeita salkussaan eli palauttavat riskiä nousutrendissä.
  6. Hajautus. Osakehintojen lasku ei tule irrallaan muista markkinariskeistä. Salkunrakennuksessa pitää ottaa huomioon, että eri arvopapereiden hinnat käyttäytyvät toisiinsa nähden eri tavoin. Esimerkkipareina voivat olla vaikkapa osakkeet ja kulta. Usein markkinapaniikeissa sijoittajat myyvät osakkeita ja osakkeiden hinnat laskevat. Sijoittajat hakeutuvat sijoittamisen turvasatamiin eli pyrkivät sijoittamaan matalan riskin sijoituskohteisiin, kuten kultaan ja näin kullan hinta nousee. Sijoitussalkkua kannattaa tarkastella kokonaisuutena. On hyvä sijoittaa useisiin sijoituskohteisiin eli hajauttaa sijoituksia myös sellaisiin kohteisiin, joiden hinta ei horju muiden sijoittajien hermoillessakaan.
  7. Sijoitussuunnitelma. Jokaisen sijoittajan kannattaisi laatia sijoitussuunnitelma, jossa sijoittaja ottaa kantaa: kuinka pitkäksi aikaa hän aikoo sijoittaa ja millaisella rytmillä hän sijoittaa, kuinka paljon hän on valmis ottamaan riskiä eli millaista hintojen vaihtelua hän sietää ja onko hän valmis jopa menettämään sijoittamansa pääoman, mihin sijoituskohteisiin hän sijoittaa. Mikäli sijoitussalkussa osakkeilla on liian suuri paino, voisi sitä keventää sijoittajalla laajasti eri omaisuuslajeihin. Kun suunnitelma on tehty, sijoittajan on syytä noudattaa sitä. Suunnitelmaansa noudattavan sijoittajan ei tarvitse hermostua hetkellisistä muiden sijoittajien hermoiluista.