Suomalaisen työn, osaamisen ja yrittäjyyden äärellä voimansa yhdistäneet Neste ja Ponsse selvittivät yhteishankkeessaan ensimmäistä kertaa maailmassa tekoälyn avulla, mitä suomalainen sisu on tänä päivänä. Sisu määritellään usein sisäisenä voimavarana, joka auttaa selviämään haastavistakin tilanteista, ja suomalaisuudessa sisu liitetään usein selviytymiseen ja menestykseen niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla. Idea 2020-luvun sisun keskeisten tekijöiden selvittämisestä sai alkunsa globaalin koronapandemian yrittäjyydelle asettamista uudenlaisista haasteista. Hankkeen tavoitteena on tarjota jokaiselle mahdollisuus tunnistaa oma sisunsa ja kehittää vahvuuksiaan pandemian jälkeisessä muuttuneessa maailmassa. Kumppanina tekoälyteknologiassa toimi suomalainen Kasvu Labs Oy.

Tekoälyn avulla analysoitiin ja tulkittiin 500 000 lainausta tai puhetta, 5 000 TED Talk -puheenvuoroa* sekä kymmeniä henkilöhaastatteluja erilaisista näkökulmista. Tekoälyn kouluttamisessa käytetyissä tutkimusartikkeleissa hyödynnettiin muun muassa sisututkija Emilia Lahden tekemää tutkimusta. Lisäksi hankkeessa haastateltiin tunnettuja suomalaisia ja analysoitiin heidän näkemyksiään sisusta. Tekoälyyn perustuvan analyysin ja suomenkielisen aineiston perusteella 2020-luvulla sisun pääpilarit ovat intohimo, rehellisyys, päättäväisyys ja intuitio. Aineiston** analysoinnin myötä tunnistetut neljä tyypillisintä sisun peruspilaria toistuvat laajalti aikamme sisukkuutta käsittelevissä kirjoituksissa ja puheissa.

“Globaalin pandemian aikana on puhuttu paljon sisusta ja sisukkuudesta, jotka auttavat selviämään vaikeistakin ajoista. Nuorille Yrittäjille suunnattuun kyselyyn*** vastanneista 47,5 % koki yrittäjähenkensä kasvaneen koronan myötä, ja jopa 96,7 % vastaajista arvioi, että asenteella oli koronakriisistä selviytymisessä vähintään kohtalainen merkitys. Sisu on ollut olennainen osa Nesteen ja Ponssen tarinaa ja siksi halusimme tuoda sen tähän päivään ymmärtääksemme sisäisiä voimavarojamme paremmin. Toisaalta halusimme sisun uudelleen määrittelyn kautta tukea yrittäjyyttä, siinä menestymistä sekä kestävää kasvua”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan vastuullisista kumppanuuksista vastaava Heidi Peltonen.

2020-luvun sisu on monimuotoinen kokonaisuus periksiantamattomuutta ja pehmeitä arvoja

Analyysin perusteella sisu näyttäytyy joukkona perinteisiksi koettuja ominaisuuksia periksiantamattomuudesta ja päättäväisyydestä, mutta sisältää yhtälailla myös pehmeämpiä arvoja, kuten uskoa omaan tekemiseen, rakkautta, sisäistä kasvua ja voimakasta intohimoa.

“Sisu on monelle suomalaiselle jollain tavalla tuttu käsite, mutta sen kiteyttäminen muuttuneessa maailmassa ei ole helppo tehtävä ‒ tekoälyn avulla tämä oli kuitenkin mahdollista. Suomalaista sisua ei ole tiettävästi koskaan aiemmin purettu osiin ja tarkasteltu näin laajasti. Sisu pitää sisällään erilaisia mielikuvia, asenteita ja havaintoja, joihin halusimme yhdessä Nesteen kanssa syventyä. On mielestäni hienoa, että 2020-luvun sisun yksi kulmakivistä on intohimo, johon tekoälyn analyysin perusteella kiinnittyy usein myös pehmeitä arvoja”, sanoo Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela.

Hankkeeseen kutsuttiin myös monipuolinen joukko ihmisiä yhteiskunnan eri osa-alueilta kertomaan tarinansa haastavista tilanteista selviämisestä ja yrittäjänä menestymisestä. Tarinoitaan sisukkuudesta ovat jakaneet muun muassa suomalainen juoksuikoni Lasse Virén, Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner, 12-vuotias yrittäjä Juho Kemppainen sekä yrittäjä Kamilla Sultanova.

“Tekoäly on parhaimmillaan tämän kaltaisten kompleksisten asioiden ja käsitteiden ymmärtämisessä. Siksi tekoälyn hyödyntäminen kattavan aineiston analysoinnissa ja kulttuurisen konseptin hahmottamisessa oli tämän hankkeen osalta ratkaisevassa roolissa”, sanoo Kasvu Labs Oy:n toimitusjohtaja Fernando Leon.

Yhteenveto tämän päivän sisun rakennusaineista löytyy verkkosivustolta, jossa voi myös testata omaa sisukkuuttaan. Sivustolla sisu on jaettu neljään sisutyyppiin, jotka mukailevat tekoälyn avulla muodostettua käsitystä sisun keskeisistä tekijöistä. Sivusto tarjoaa vierailijoille mahdollisuuden tarkastella omia vahvuuksiaan, oppia uutta ja inspiroitua tunnettujen suomalaisten tarinoista sisukkuutta vaatineissa tilanteissa.

Verkkosivu on kaikille avoin ja löytyy osoitteesta: www.discoversisu.com 

*) TED Talk -puheenvuorot ovat Yhdysvalloista alkunsa saaneita kansainvälisen tunnettuuden saavuttaneita puheenvuoroja, joiden aiheet keskittyvät teknologiaan, viihteeseen ja designiin.

**) Hankkeessa tekoäly opetettiin tunnistamaan sisuun liittyvät teemat tekstiaineistosta suomeksi ja englanniksi. Suomenkielisen aineiston opettamisessa hyödynnettiin muun muassa sisuun liittyvää tutkimusmateriaalia ja Yleisradion artikkeleita vuosilta 2011‒2018. Englanninkielistä tekoälyä puolestaan opetettiin tunnistamaan sisu muun muassa sitaattien ja TED Talk -puheenvuorojen avulla.

***) Nuorten Yrittäjien jäsenilleen teettämä kyselytutkimus toteutettiin syys-lokakuussa 2021. Kyselyyn vastasi 61 Nuorten Yrittäjien jäsentä. Nuoret Yrittäjät toimii Suomen Yrittäjien kattojärjestön piirissä ja on suunnattu alle 36-vuotiaille yrittäjille.