Megatrendit

1. Luonnon kantokyvyn mureneminen

Luonnon kantokyvyn mureneminen on yksi merkittävimmistä megatrendeistä. Elämme keskellä ekologista kestävyyskriisiä, joka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä. Ekologisen jälleenrakennuksen tarve on suuri, ja yhteiskunnan on siirryttävä kohti luonnon tilaa ja ihmisten hyvinvointia parantavaa mallia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ilmastonmuutoksen hillintää.

2. Hyvinvoinnin haasteet kasvavat

Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat ihmisten arkeen ja hyvinvointiin. Väestön ikääntyminen, monimuotoistuminen ja keskittyminen kasvukeskuksiin tuovat mukanaan monia haasteita. Nämä vaikuttavat esimerkiksi työikäisten määrään, hyvinvointivaltion rahoitukseen, sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävyyteen sekä demokratiaan ja teknologian käyttöönottoon.

3. Demokratian kamppailu kovenee

Demokratian kamppailu on koveneva megatrendi. Yhteiskunnat ovat koetuksella kriisien kasautuessa. Geopoliittinen valtataistelu on palannut, ja sääntöpohjainen maailmanjärjestys ja luottamus siihen kytkeytyviin instituutioihin horjuu. Tämä vaikuttaa myös Suomeen, joka on osa kansainvälistä yhteisöä.

4. Teknologia ja data sulautuvat arkeen

Teknologia ja data sulautuvat yhä enemmän ihmisten arkeen. Dataa kerätään ja hyödynnetään yhä enemmän, mikä tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita. Teknologian kehitys vaikuttaa myös työelämään, koulutukseen ja yksityisyyden suojaan.

5. Talouden perusta rakoilee

Talouden perusta rakoilee, kun globaali eriarvoisuus kasvaa ja ekologinen kestävyyskriisi etenee. Äärisääolojen lisääntyminen ja luonnon tarjoamien palveluiden romahdus murentavat talouden edellytyksiä. Tämä luo yhä kiireellisemmän tarpeen uudistaa taloutta.

6. Suomi ja megatrendit

Suomi ei ole eristäytynyt saareke, vaan osa globaalia yhteisöä. Tämä tarkoittaa, että megatrendit vaikuttavat myös Suomeen. Suomen on mukauduttava näihin muutoksiin ja löydettävä keinoja hyödyntää niitä mahdollisuuksina.

7. Tulevaisuusajattelu ja muutoskyky

Tulevaisuusajattelu ja muutoskyky ovat avainasemassa megatrendien kohtaamisessa. On tärkeää ymmärtää, mitä muutoksia on jo tapahtunut, mitä muutoksia on meneillään ja miten nämä muutokset kytkeytyvät toisiinsa.

8. Suomi ja ekologinen jälleenrakennus

Suomi voi olla edelläkävijä ekologisessa jälleenrakennuksessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöönottoa, kiertotalouden edistämistä ja luonnon monimuotoisuuden suojelua.

9. Suomi ja demokratian vahvistaminen

Suomi on tunnettu vahvasta demokratiastaan. Tämä antaa Suomelle hyvät edellytykset vastata demokratian haasteisiin ja vahvistaa osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

10. Suomi ja talouden uudistaminen

Suomella on mahdollisuus uudistaa talouttaan kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vihreän talouden edistämistä, eriarvoisuuden vähentämistä ja taloudellisen toiminnan sopeuttamista luonnon kantokyvyn rajoissa.

Yhteenveto

Megatrendit ovat laajoja, hitaasti muuttuvia kehityskulkuja, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan monin tavoin. Ne tarjoavat ymmärrystä muutosten kokonaiskuvasta ja auttavat hahmottamaan tulevaisuuden suuntia. Suomi on osa näitä globaaleja muutoksia, ja sen on mukauduttava niihin. Tulevaisuusajattelu ja muutoskyky ovat avainasemassa tässä prosessissa. Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä ekologisessa jälleenrakennuksessa, demokratian vahvistamisessa ja talouden uudistamisessa.

Lähteenä: https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023/